PrintAaa

Kết quả kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế, vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động; trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ, cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn thư, lưu trữ nhà nước tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra

15:34 08/09/2022
pdf29.08.9-Thong-bao-MPTP(08.09.2022_15h26p59)_signed29.08.9-Thong-bao-MPTP(08.09.2022_15h26p59)_signedDownload