PrintAa

Thông báo kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, công chức, viên chức, hợp đồng lao động tại Huyện Nghi Xuân

03/04/2018
pdf100.28.3.2018._Thong_bao_thanh_tra_kiem_tra_Nghi_Xuan_signed(1)100.28.3.2018._Thong_bao_thanh_tra_kiem_tra_Nghi_Xuan_signed(1)Download