PrintAaa

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thực hiện từ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

17:02 18/07/2023
pdf16791679Download
pdf1.1.Phu-luc-1A-cap-tinh-Noi_vu_Toan_trinh1.1.Phu-luc-1A-cap-tinh-Noi_vu_Toan_trinhDownload
pdf1.2._Phu-luc-1B-cap-tinh-So_Noi_vu_Mot_phan1.2._Phu-luc-1B-cap-tinh-So_Noi_vu_Mot_phanDownload