PrintAaa

Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

16:36 22/06/2020

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TCPCP.01

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

- Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

- Có điều lệ.

- Có trụ sở.

- Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội: Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện (Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã) có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Đơn xin phép thành lập hội, theo mẫu BM.TCPCP.01.01;

x

 

 

-

Dự thảo điều lệ, theo mẫu BM.TCPCP.01.02;

 

x

 

 

-

Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

x

 

 

 

-

Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội;

x

 

 

-

Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội;

x

 

-

Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

 

x

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

2.5

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Hành chính công cấp huyện

2.7

Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định cho phép thành lập hội hoặc Văn bản từ chối.

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.    

Tổ chức, cá nhân; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

Mẫu 01,02 (nếu có),06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ để giải quyết theo quy định.

Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn

Lãnh đạo phòng

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B4

Thẩm định hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo Văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì dự thảo Văn bản trình lãnh đạo phòng Nội vụ xem xét, ký nháy.

Đối với một số trường hợp nếu thấy cần thiết phải tổ chức kiểm tra thực tế thì thành lập đoàn để kiểm tra thực tế.

Chuyên viên phòng Nội vụ

 

20 ngày

Mẫu 05; Biên bản kiểm tra thực tế (nếu có); dự thảo  Quyết định cho phép thành lập hoặc Văn bản từ chối

B5

Xem xét hồ sơ và ký nháy vào dự thảo kết quả thực hiện tại bước  B4

Lãnh đạo phòng Nội vụ

05 ngày

Mẫu 05; dự thảo  Quyết định cho phép thành lập hoặc Văn bản từ chối

B6

Xem xét, ký duyệt văn bản trình ký của phòng Nội vụ

Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Mẫu 05; Quyết định cho phép thành lập hoặc Văn bản từ chối

B7

Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện và chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Văn thư

01 ngày

Mẫu 05; Quyết định cho phép thành lập hoặc Văn bản từ chối đã ký và đóng dấu

B8

Trả kết quả cho tổ chức cá nhân và cập nhật kết quả trên phần mềm.

Công chức TN&TKQ;

tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06,Quyết định cho phép thành lập hoặc Văn bản từ chối đã ký và đóng dấu

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo mẫu 04 và chuyển sang Trung tâm Hành chính công cấp huyện để gửi cho tổ chức.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả   

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ    

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ  

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả  

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Mẫu 06

Sổ theo giỏi hồ sơ                                     

 

BM.TCPCP.01.01

Đơn đề nghị Công nhận Ban Vận động thành lập Hội

                                                          

 

BM.TCPCP.01.02

Dự thảo điều lệ hội                                  

4

HỒ SƠ LƯU

-

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có); 06 lưu tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC

-

Hồ sơ đầu vào như mục 2.3

-

Quyết định cho phép thành lập hội hoặc Văn bản từ chối

Hồ sơ được lưu tại Phòng Nội vụ cấp huyện, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.