PrintAaa

Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020

10:20 01/10/2020
pdf52.Cong_khai_DT_bo_sung_325_trieu_-QD2035(07.07.2020_14h11p29)_signed52.Cong_khai_DT_bo_sung_325_trieu_-QD2035(07.07.2020_14h11p29)_signedDownload