PrintAaa

Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2023 (Quyết định số 174/QĐ-SNV)

15:45 12/06/2023
pdf174.Quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-bo-sung-DT-2023-QD1233_signed174.Quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-bo-sung-DT-2023-QD1233_signedDownload