PrintAaa

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của cơ quan Văn phòng Sở Nội vụ Hà Tĩnh

08:09 30/08/2021
pdf51.QD-cong-khai-QT-ngan-sach-nam-2020(30.8.2021_08h50p29)_signed51.QD-cong-khai-QT-ngan-sach-nam-2020(30.8.2021_08h50p29)_signedDownload