PrintAaa

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của cơ quan Văn phòng Sở Nội vụ Hà Tĩnh

09:27 06/10/2022
pdf153._QD-cong-khai-QT-ngan-sach-nam-2021(06.10.2022_07h46p59)_signed153._QD-cong-khai-QT-ngan-sach-nam-2021(06.10.2022_07h46p59)_signedDownload