PrintAaa

Thủ tục Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

16:50 30/03/2022

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.GDQDK.02

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

- Có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.

- Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 2A, đường Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lại trung tâm;

x

 

-

Phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;

x

 

-

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có);

x

 

-

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu trung tâm và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án tổ chức lại, giải thể của trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập và thời hạn xử lý.

x

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.5

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

2.7

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan được ủy quyền: Không.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định tổ chức lại hoặc cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoặc Văn bản thông báo.

2.10

Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Sở Nội vụ qua Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Tổ chức, cá nhân; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

Mẫu 01; 02, 03 (nếu có); 06 và hồ sơ theo mục 2.3.

B2

Chuyển hồ sơ cho phòng Xây dựng chính quyền - Tổ chức biên chế (XDCQ-TCBC) để xử lý.

Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ kèm theo.

B3

Duyệt hồ sơ và chuyển cho công chức xử lý.

Lãnh đạo phòng

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ kèm theo.

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì tham mưu Sở ban hành Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định (kèm hồ sơ) chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân theo bước B10.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện tham mưu Sở ban hành Văn bản đề nghị các cơ quan liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và gửi kèm hồ sơ cho các cơ quan liên quan.

Công chức được giao xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng; Lãnh đạo sở; Văn thư

 

04 ngày

Mẫu 05, 06; Văn bản thông báo.

Hoặc mẫu 05; Văn bản đề nghị các cơ quan liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ.

B5

Các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ và cho ý kiến.

Các  cơ quan liên quan

04 ngày

Văn bản ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan.

B6

Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ và ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, tổng hợp dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định trong đó nêu rõ đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện tổ chức lại hoặc cho phép tổ chức lại trung tâm và dự thảo Quyết định trình lãnh đạo phòng xem xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Công chức được giao xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng XDCQ-TCBC

04 ngày

Mẫu 05; Dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định đã được ký nháy và dự thảo Quyết định.

B7

Xem xét phê duyệt kết quả thực hiện tại bước B6.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Mẫu 05; Báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Quyết định.

B8

Đóng dấu, phát hành văn bản và chuyển toàn bộ hồ sơ lên UBND tỉnh giải quyết.

Văn thư sở; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Mẫu 05; Hồ sơ; Báo cáo kết quả thẩm định kèm dự thảo Quyết định.

B9

UBND tỉnh xem xét giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoặc Văn bản thông báo của UBND tỉnh.

- Chuyển kết quả cho Sở Nội vụ qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đồng thời kết thúc xử lý trên phần mềm dịch vụ công.

UBND tỉnh

05 ngày

Quyết định tổ chức lại hoặc cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoặc Văn bản thông báo.

B10

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức TN&TKQ; Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 05, 06; Quyết định tổ chức lại hoặc cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoặc Văn bản thông báo.

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để gửi cho tổ chức, cá nhân.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả    

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ   

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ     

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả     

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                        

4

HỒ SƠ LƯU

-

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có); 06 lưu tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC.

-

01 bộ hồ sơ theo mục 2.3.

-

Văn bản đề nghị các cơ quan liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ; Văn bản ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan.

-

Báo cáo kết quả thẩm định.

-

Quyết định tổ chức lại hoặc cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoặc Văn bản thông báo.

Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 10 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của Sở Nội vụ và lưu trữ theo quy định.