PrintAa

Kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019

31/12/2019
pdf50._Thong_bao_cham_phuc_khao_Vong_2(1)50._Thong_bao_cham_phuc_khao_Vong_2(1)Download
xls50._kem_theo_thong_bao_Ket_qua_cham_phuc_khao(1)50._kem_theo_thong_bao_Ket_qua_cham_phuc_khao(1)Download