PrintAa

Ngày 09/5/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2018/TT-BNV về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

16/05/2018