PrintAa

Thành lập Đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017

01/11/2017
pdfQD63.signedQD63.signedDownload