Thông báo

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

PrintAa

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Ngày 09/01/2018, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Phi Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tham dự chỉ đạo Hội nghị.

                                    (Đồng chí Nguyễn Phí Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở dự và chỉ đạo Hội nghị)

Đồng chí Trần Huy Liệu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và đồng chí Mai Trường Sinh - Đảng ủy viên, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã trực tiếp truyền đạt tới các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Sở những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

         (Đồng chí Trần Huy Liệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở  giới thiệu các Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW)

    (Đồng chí Mai Trường Sinh, Đảng ủy viên, Chi cục Trưởng Chi cục VTLT giới thiệu các Nghị quyết số 20, 21-NQ/TW)

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan Sở Nội vụ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành. 

                                       (Các cán bộ, đảng viên, quần chúng Sở Nội vụ học tập Nghị quyết)

Đảng ủy Sở chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động, vận dụng những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết và thực tiễn điều kiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia lớp học tập quán triệt Nghị quyết tiến hành viết bài thu hoạch, thể hiện nhận thức của bản thân qua việc học tập Nghị quyết, chú trọng đề xuất các nhiệm vụ ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, góp phần đưa nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đi vào cuộc sống.

                                                                                                                                                                      Bài, ảnh: Văn phòng Sở