PrintAa

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019

03/01/2019

Sáng ngày 02/01, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019.
Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, năm 2018 vừa qua, đất nước đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cơ hội cũng không ít, tạo nên nhiều kỳ tích phát triển kinh tế - xã hội mà hơn 10 năm qua chưa từng có, cụ thể là: hoàn thành 12/12 chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế; GDP tăng 7,8%, cao nhất trong 10 năm; kinh tế vĩ mô ổn định; văn hóa - xã hội có nhiều thành tích nổi bật; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, ổn định chính trị; công tác tổ chức, công tác cán bộ có nhiều đổi mới, xây dựng nhiều mô hình hay và bước đầu đạt kết quả khả quan; công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh, các vụ án lớn đã được điều tra và khởi tố theo đúng quy định của pháp luật, được Nhân dân đồng tình, ngày càng tin tưởng vào công cuộc chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước; Quốc hội có nhiều đổi mới, dân chủ hơn; các cơ quan tư pháp hoạt động rất tích cực; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân có nhiều đóng góp thực hiện quyền dân chủ, giám sát phản biện.

Bộ trưởng cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra 03 nguyên nhân dẫn đến kết quả thành công trong năm 2018, đó là: chúng ta được thừa hưởng thành quả của 30 năm đổi mới; tinh thần đoàn kết thống nhất, ý thức một lòng; tạo được sự đồng thuận của Nhân dân, các cán bộ lão thành, các cơ quan báo chí đồng hành cùng Đảng và Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dặn dò đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không được quá say sưa với thắng lợi năm 2018, tình hình khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhất là 02 năm còn lại để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tình trạng trên nóng, dưới lạnh, cải cách hành chính, cái cách tư pháp còn nhiều vấn đề bất cập, ô nhiễm môi trường, khiếu kiện đông người tại nhiều nơi còn diễn biến phức tạp. Tổ chức sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn chậm đưa vào cuộc sống. Đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được chấn chỉnh kiên quyết, tham nhũng vặt vẫn còn xảy ra...

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đã trình bày Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2019.
 
Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh trình bày Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2019.
 
Theo báo cáo, năm 2018, Bộ Nội vụ được giao 327 nhiệm vụ. Trong đó, đã hoàn thành: 240 nhiệm vụ (chiếm 73,4%); đang thực hiện trong hạn là 87 nhiệm vụ (chiếm 26,6%). Theo Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao 32 nhiệm vụ. Trong đó, đã trình 29 nhiệm vụ (chiếm 90,63%); đang thực hiện (trong hạn) là 03 nhiệm vụ (chiếm 9,37%).

Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được đổi mới, hiệu quả; các đơn vị đã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, chính sách, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được thông qua theo tiến độ, đạt chất lượng; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi đã mang lại hiệu quả, đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện công việc; các đơn vị đang tích cực chuẩn bị các nội dung đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và bình xét thi đua khen thưởng năm 2018 theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng; các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao đã xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 theo đúng yêu cầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao; chưa hoàn thành tất cả các nhiệm vụ theo Kết luận của Bộ trưởng tại các kỳ họp giao ban tháng và Chương trình công tác của Bộ; tiến độ giải ngân các đề án, dự án, nhiệm vụ theo kế hoạch còn chậm. Công tác kiểm tra việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của ngành Nội vụ tuy đã được quan tâm thúc đẩy, nhưng do tập trung công tác xây dựng văn bản, đề án nên chưa dành được nhiều thời gian để tổng kết, đánh giá một số cơ chế, chính sách đã ban hành.

Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Nội vụ đã xác định phương châm hành động của năm là “Bứt phá, tăng tốc, kỷ cương, hành động, sáng tạo” và đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác truyền thông. Theo đó, xác định được trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, cụ thể là:

(1) Quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực Nội vụ, đặc biệt là việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng tại các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII và của Quốc hội; hoàn thành 100% các văn bản, đề án được giao; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành.

(2) Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

(3) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

(4) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp; đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường việc gửi nhận bằng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy; cải tiến chế độ hội họp, đơn giản hóa thủ tục trong tổ chức cuộc họp thông qua việc ứng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

(5) Tăng cường công tác truyền thông, thông tin về các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Đẩy mạnh xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; coi đây là khâu đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân, hạn chế còn tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Bộ Nội vụ năm 2019.
 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại Hội nghị
Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi nhận và tiếp thu 12 ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, đồng thời nhấn mạnh năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng, cần phải có sự trỗi dậy, chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa so với những năm trước đây. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tập trung chủ yếu vào 09 nhóm vấn đề sau:

1. Cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 01 của Chính phủ và Quyết định số 01 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ Nội vụ nói riêng và của ngành Nội vụ nói chung. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động cụ thể đối với công tác của Chính phủ và Bộ Nội vụ đã giao. Từng cơ quan đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch công tác để thực hiện nhiệm vụ được phân công và có lộ trình thực hiện.

2. Từng đồng chí phải có hoài bão, khát vọng vươn lên không để tụt hậu, cần có những sáng tạo đổi mới tích cực không đi theo lối mòn cũ.

3. Tạo bước đột phá trong năm 2019 theo thông điệp của Chính phủ và phương châm của Bộ Nội vụ. Từng đơn vị, địa phương phải chọn bước đột phá trong từng lĩnh vực để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2019, đặc biệt là khắc phục những vấn đề hạn chế, tồn tại trong những năm qua.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, cập nhật thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

5. Các Tổ công tác kiểm tra công vụ của Thủ tướng, Tổ công tác của Bộ trưởng phải xây dựng chương trình kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ và Quyết định số 01 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngay trong đầu năm 2019. Không để bị động, hạn chế như trong thời gian qua. 

6. Xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. 

7. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính về đạo đức, văn hóa công vụ; chủ động, tích cực phòng chống tham nhũng nhất là tham nhũng vặt gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân. Xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm.

8. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Ban Cán sự đảng và các nghị quyết về công tác cán bộ, công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí làm việc của các đồng chí trong quy hoạch và các đồng chí lãnh đạo của các đơn vị phù hợp với điều kiện và tình hình mới. 

9. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tham mưu giúp Bộ trưởng lập các báo cáo theo định kỳ, theo quy định của Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết sô 01 của Chính phủ và Quyết định 01 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
 
Quang cảnh Hội nghị
 
         Thu Trang
Theo hrrp:// www.moha.gov.vn