PrintAaa

Giải pháp truyền thông, phổ biến văn bản pháp luật, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội v

10:17 08/11/2023

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, cung cấp đầy đủ thông tin pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật mới được ban hành, qua đó các đối tượng thụ hưởng, đối tượng được điều chỉnh áp dụng trên thực tiễn, có vấn đề phát sinh, kịp thời kiến nghị, phản ánh để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đây là một trong những nội dung sáng kiến: “Đề xuất giải pháp truyền thông, phổ biến văn bản pháp luật, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, góp phần đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống” của bà Trần Thị Hồng An, Chuyên viên chính Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2023

 

Theo đó, nhiệm vụ truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, ngành, địa phương, qua đó giúp đối tượng thực thi pháp luật, đối tượng áp dụng pháp luật và các cá nhân, tổ chức trong xã hội nắm bắt được thông tin về các quy định pháp luật hiện hành.

Việc phổ biến truyền thông văn bản pháp luật, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ cần phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ, bảo đảm sự tham gia chặt chẽ, có trách nhiệm giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ được Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Ban Thư ký Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật trung ương yêu cầu đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương nghiêm túc thực hiện. Trong đó, cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện truyền thông, phổ biến văn bản pháp luật, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Nội dung giải pháp

Để thực hiện nhiệm vụ truyền thông, phổ biến văn bản pháp luật, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, góp phần đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống trong nhiều năm qua, Lãnh đạo Bộ Nội vụ đã quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sát sao về công tác này và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Bộ Nội vụ trực tiếp được tuyên truyền, phổ biến, nhất là thông qua các kênh thông tin khác nhau như: kênh thông tin tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ, kênh thông tin tại Tạp chí Tổ chức nhà nước, kênh thông tin tuyên truyền trên Nền tảng Zalo tài khoản OA…, và hình thức mới đây là thông tin đến các đoàn đại biểu quốc hội của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thông qua hình thức thông tin này, các văn bản QPPL, chính sách mới thuộc lĩnh vực Nội vụ được truyền tải tới cử tri cả nước, đồng thời giải đáp những vướng mắc, khó khăn, mong muốn của đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 88/BNV-PC ngày 15/02/2023 ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2023. Thông qua nội dung này, đã giao trực tiếp nhiệm vụ đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để thực hiện truyền thông, phổ biến văn bản QPPL của ngành Nội vụ đến từng tổ chức, cá nhân, góp phần đưa pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ vào cuộc sống. Cụ thể:

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện tuyên truyền, phổ biến các Luật do Bộ Nội vụ chủ trì trình Chính phủ để trình Quốc hội đã được ban hành như: Luật Thi đua - Khen thưởng; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền về phương châm hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ trong năm 2023 về: 03 đột phá, 04 trọng tâm.

Thực hiện truyền thông, phổ biến văn bản pháp luật, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ như: Chính sách tinh giản biên chế và giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp; hoàn thiện chính sách, pháp luật về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công; đồng thời tăng cường thông tin, truyền thông về Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị gắn với nâng cao chất lượng đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa theo chủ trương của Đảng; cải cách hành chính; thực hiện chuyển đổi số; cải cách công vụ, công chức, hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài và khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; tuyên truyền các quy định của pháp luật về văn thư – lưu trữ, tín ngưỡng, tôn giáo.

Giao nhiệm vụ cho Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2023.

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2023 trực tiếp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ  nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, các luật mới ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành thuộc lĩnh vực Nội vụ, gắn tuyên truyền, phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Nội vụ (gồm: Luật Thi đua, khen thưởng  (số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022);  Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức…). Tổ chức triển khai Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2023 và có các hoạt động thiết thực để thực hiện nhiệm vụ này.

Thực hiện truyền thông, phố biến văn bản pháp luật mới theo nhiều cách khác nhau, trong đó đã thực hiện truyền thông, phổ biến đến các đại biểu Quốc hội của 63 tỉnh, thành phố về các văn bản QPPL của Bộ Nội vụ mới được ban hành và những điểm mới của văn bản.

Giao nhiệm vụ cho Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2023 và có các hoạt động thiết thực để thực hiện nhiệm vụ này.

Cụ thể, tại văn bản 1965/BNV-PC ngày 27/4/2023 của Bộ Nội vụ đã gửi đến Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND; HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về những nội dung chính của 02 Luật; 05 Nghị định; 15 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Các địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và gửi báo cáo Bộ Nội vụ.

Phổ biến tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL tới các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ để các đơn vị chủ động khai thác, sử dụng.

Tham mưu tổng hợp trên cơ sở đề xuất của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để trình Lãnh đạo Bộ Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.  

Khả năng và phạm vi áp dụng của giải pháp

Thực hiện các giải pháp về truyền thông, phổ biến văn bản pháp luật, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, đã được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng xã hội; ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực thi pháp luật và góp phần đưa pháp luật lĩnh vực Nội vụ vào cuộc sống. Phạm vi áp dụng và khả năng áp dụng của giải pháp được thực hiện trong lĩnh vực Nội vụ, từ trung ương đến địa phương và là cách làm tốt để các chính sách, văn bản QPPL của Bộ Nội vụ qua nhiều kênh khác nhau, có thể đến được với từng tổ chức, cá nhân trong cộng đồng

Các biện pháp thực hiện trên cũng được Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố triển khai, đồng thời HĐND, UBDN các tỉnh, thành phố quan tâm, tuyên truyền tại Cổng thông tin điện tử của  Tỉnh và các hình thức khác tại địa phương, góp phần tạo nên giá trị lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Nguồng: moha.gov.vn