PrintAa

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ.

16/07/2019
Sáng ngày 16/7, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Quốc hội, của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các đồng chí Thứ trưởng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu các tỉnh, thành phố có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện; các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.
 
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, năm 2019, ngành Nội vụ xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện. Việc đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật; bên cạnh đó, thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát và có chế tài xử lý kịp thời vi phạm, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác tôn giáo; công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ… đã đạt được những kết quả tích cực.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận và đánh giá chất lượng tham mưu, đề xuất xây dựng thể chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ nói chung và của Bộ Nội vụ nói riêng. Đánh giá, đề xuất giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả mối quan hệ công tác giữa Bộ Nội vụ với các bộ, ngành, địa phương; giữa Bộ Nội vụ với Sở Nội vụ, các Vụ Tổ chức cán bộ các bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành Nội vụ; phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan để có giải pháp tháo gỡ. 
 
Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, với phương châm hành động của năm là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin", toàn ngành Nội vụ đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và đạt được những kết quả tích cực.

Về công tác xây dựng thể chế, chính sách, ngành Nội vụ đã tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 7 xem xét, cho ý kiến đối với các dự án sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội và Chính phủ tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện Dự thảo để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Đồng thời, đang tập trung xây dựng Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định; chủ động xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành các Luật.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng xây dựng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 03 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 01 Nghị quyết, 03 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Quyết định. Bộ Nội vụ đang tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ 14 Nghị định. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành theo thẩm quyền 14 văn bản gồm: 08 Thông tư, 06 văn bản hợp nhất và đang xây dựng, hoàn thiện 12 Thông tư.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; các bộ, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch hoạt động, kế hoạch kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không còn phù hợp; có 40 địa phương đã xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Đến nay đã có 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương kết nối trên Trục liên thông văn bản quốc gia bảo đảm việc gửi, nhận văn bản được kịp thời, tiết kiệm.

Về tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến ngày 30/6/2019, ngành Nội vụ đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế. 

Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước đi vào nền nếp. 

Đến nay đã có 36 cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị; Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ thực hiện 12 cuộc kiểm tra tại các bộ, ngành và địa phương, đồng thời chủ động kiểm tra xác minh kịp thời các vụ việc báo chí phản ánh, được dư luận xã hội quan tâm. 

Theo báo cáo của 61 địa phương, đến nay có 20/713 huyện và 623/11.162 xã thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết 653 của UBTVQH, theo đó, toàn ngành Nội vụ đang tập trung tham mưu thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm đảm kịp tổ chức Đại hội Đảng ở cấp huyện, cấp xã trong năm 2020. Các địa phương đã chủ động tham mưu triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính các cấp; tập trung thực hiện đề án về sắp xếp, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàn theo hướng dẫn của Trung ương; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh hướng dẫn và quản lý việc phân loại đơn vị hành chính các cấp; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật. 

Triển khai Đề án cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết đã được Trung ương thông qua, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các Bộ, ngành xây dựng khung về hệ thống bảng lương và phụ cấp theo nghề; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị làm tiền đề cho việc cải cách chính sách tiền lương theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư. 

Công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên; quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; dân vận, dân chủ và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân....tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 cho hơn 3.000 đại biểu chính thức của 115 quốc gia và vùng lãnh thổ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tham mưu, giải quyết kiến nghị chính đáng của các tôn giáo theo đúng chính sách, pháp luật; tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc tôn giáo phức tạp, đặc biệt là vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo.

Về lĩnh vực thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cụm, khối thi đua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trọng tâm là 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện di chúc của Người.

Về lĩnh vực văn thư, lưu trữ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành 02 Thông tư hướng dẫn về hoạt động văn thư, lưu trữ điện tử và tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư, làm cơ sở xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định này; phối hợp tổ chức 09 cuộc trưng bày, triển lãm, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; nhiều tài liệu có giá trị của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã được thu thập vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia làm phong phú thêm Phông Lưu trữ quốc gia Việt Nam.
 
Quang cảnh Hội nghị

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, toàn ngành Nội vụ sẽ tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác xây dựng thể chế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ theo kế hoạch. Tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền sớm hoàn thành việc giao biên chế công chức năm 2020; tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung triển khai thực hiện quy định về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, xác định vị trí việc làm ngay khi được Chính phủ ban hành; đặc biệt là việc tham mưu tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp. 

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp. 

Tập trung tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; tham mưu cấp có thẩm quyền phân định địa giới hành chính các tỉnh, thành phố có sự chồng lấn do lịch sử để lại. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm ở nông thôn, đô thị, hải đảo; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của HĐND, UBND các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo thuận tiện cho người dân và tổ chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và tổ chức kết nối liên thông trên Trục liên thông văn bản quốc gia…

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chia sẻ những kết quả đạt được trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức… ;đồng thời, nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân kiến nghị, cần quy định rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và quy định rõ cơ chế phân cấp, ủy quyền trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Cùng với đó, quy định bố trí tối thiểu 06 công chức/ phòng trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Đối với phòng, ban chuyên môn thuộc Chi cục cần tối thiểu 05 biên chế/ phòng. Đối với Sở có 06 đầu mối trở lên cần bố trí 03 Phó Giám đốc; Sở có 05 đầu mối trở xuống bố trí 02 Phó Giám đốc nhằm khắc phục tình trạng cào bằng như hiện nay.

Về xây dựng thể chế, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ Nguyễn Hoàng Ba đề nghị Trung ương xây dựng và ban hành thể chế trong lĩnh vực Nội vụ kịp thời, đảm bảo cho các địa phương triển khai thực hiện thuận lợi. Cùng với đó, quy định thống nhất các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Nguyễn Đình Hoa đề nghị Trung ương sớm ban hành khung năng lực vị trí việc làm; có chính sách hợp lý đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Phân cấp, phân quyền cho UBND cấp tỉnh trong việc điều chỉnh vị trí việc làm của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc quyền quản lý. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế cắt giảm biên chế hành chính hàng năm không máy móc, cơ học hoặc nghiên cứu chế độ công chức hợp đồng để đáp ứng các nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Huỳnh Văn Tâm nêu khó khăn của tỉnh đó là, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã thực hiện chuyển Ban Thi đua – Khen thưởng về Văn phòng UBND tỉnh, tuy nhiên qua kiểm tra văn bản thì Bộ Tư pháp cho rằng chưa đúng vì theo quy định hiện nay, Ban Thi đua – Khen thưởng là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, do đó, cần có ý kiến của Bộ Nội vụ để giải quyết khó khăn này. Cùng với đó, đề nghị Trung ương cho phép sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trước khi tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu công việc, nhất là trong lĩnh vực giáo dục.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu vấn đề thôn, tổ dân phố; trong đó, tính chất chính quyền và tính chất tự quản của thôn, tổ dân phố đến đâu; xem xét tính chất dân chủ trực tiếp hay dân chủ đại diện đối với tổ chức này. Về xây dựng chính quyền điện tử hiện nay đang triển khai mạnh mẽ, đề nghị Bộ Nội vụ có trách nhiệm nhiều hơn trong việc xây dựng chính quyền điện tử chứ không thuần túy là vấn đề kỹ thuật. Về cải cách hành chính, hàng năm có ít nhất 03 chỉ số đánh giá ở địa phương như SIPAS, PCI, PAR index, trong đó có các tiêu chí, cách thức đánh giá khác nhau và cho các kết quả khác nhau. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Bình đánh giá của Chính phủ, của Bộ Nội vụ là mang tính chính thống và kết quả tin cậy hơn, được cán bộ và Nhân dân tin tưởng hơn.  Bên cạnh đó, theo quy định hiện nay, ngành Nội vụ là cơ quan thường trực về cải cách hành chính, tuy nhiên, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính chuyển về Văn phòng UBND cấp tỉnh, còn việc xây dựng chính quyền điện tử giao cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện, do đó, đề nghị Trung ương nghiên cứu lại cho phù hợp.

Ngoài ra, một số ý kiến của các địa phương đề nghị sớm ban hành Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; các khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; khó khăn trong công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức; các điều kiện, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm…
 
Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Trương Hải Long phát biểu tại Hội nghị

Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức Trương Hải Long cho biết, các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, xử lý vi phạm …. của cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương và đã đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Bên cạnh đó, các Nghị định hướng dẫn thi hành cũng được xây dựng song song, ngay khi Luật được ban hành thì các Nghị định cũng sẽ được ban hành để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Trương Hải Long đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu kỹ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, để đảm bảo thực hiện đúng quy định, tránh sai sót xảy ra.

Về bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý, ngoài các quy định chung còn có các quy định của bộ quản lý chuyên ngành, do đó, Bộ Nội vụ ghi nhận các ý kiến của bộ, ngành, địa phương về tiêu chuẩn, điều kiện trước khi bổ nhiệm và sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đối với công chức, viên chức trong quy hoạch, đề nghị các cơ quan đơn vị cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm. 

Về thi nâng ngạch, đã phân cấp cho bộ, ngành, địa phương tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính và tương đương; thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương; riêng đối với nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.
 
Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng cho biết, các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo thống kế đã có 61/63 tỉnh báo cáo việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Có 04 tỉnh không thuộc diện sắp xếp nhưng vẫn tiến hành sắp xếp. Có 20/713 đơn vị hành chính cấp huyện phải tiến hành sắp xếp và có 623/11.160 thuộc đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp. Ông Phan Văn Hùng đề nghị 14 tỉnh chưa gửi phương án sắp xếp cần chủ động gửi theo đúng quy định và thực hiện đúng quy trình, thủ tục về sắp xếp.

Bên cạnh đó, các địa phương cần lưu ý 03 vấn đề khi sắp xếp, đó là: làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức và mọi tầng lớp Nhân dân; sớm có phương án sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp; giải quyết tốt và thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp. 

Đối với các ý kiến góp ý liên quan đến Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (sửa đổi), ngày 15/7/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và Bộ Nội vụ ghi nhận các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện dự thảo.
 
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu kết luận Hội nghị


Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu liên quan đến công tác cải cách hành chính; sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy; các vấn đề về công chức, công vụ,… 

Tại Hội nghị, đã có 16 ý kiến tập trung vào việc tổ chức triển khai các văn bản chưa được kịp thời do chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan Trung ương với địa phương; việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện ban hành chậm ảnh hướng đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Trung ương; về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua, khen thưởng, hội, tổ chức phi chính phủ, văn thư lưu trữ…

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết thêm, các nội dung trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Nội vụ đã tập trung vào việc xây dựng thể chế với rất nhiều văn bản trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ… và thực hiện đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực Nội vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác cán bộ và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức.

Đối với Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ngành và Sở Nội vụ các địa phương đã tham mưu giúp các bộ, ngành, địa phương trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt hiệu quả; chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; kịp thời tham mưu các cấp có thẩm quyền xử lý cán bộ bổ nhiệm có sai sót…

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra một số hạn chế như: công tác xây dựng thể chế còn chậm so với yêu cầu; còn tình trạng xin rút, xin lùi xây dựng văn bản; chậm sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập; tiến độ giao tự chủ các đơn vị sự nghiệp còn chậm; chậm khắc phục các sai phạm trong công tác cán bộ; công tác kiểm tra công vụ cũng chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn bộ phận công chức gây nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp; công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra…

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các cơ quan tham mưu trong lĩnh vụ Nội vụ rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác; đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, đảm bảo đạt 100% các đơn vị được kiểm tra trong năm 2019 và khắc phục các sai phạm trong công tác cán bộ. Tiếp tục tiến hành đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng các phương án, đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/8/2019 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, để đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm và chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng sắp tới. Đối với các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ngành tiếp tục tham mưu giúp lãnh đạo bộ, ngành trong lĩnh vực Nội vụ, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến để Bộ Nội vụ phối hợp, hướng dẫn thực hiện đảm bảo đúng quy định. Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ cần hoàn thiện báo cáo và tham mưu giúp lãnh đạo Bộ trả lời các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương; tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền và triển khai hướng dẫn thực hiện có hiệu quả./.

Thanh Tuấn

Theo http://www.moha.gov.vn