PrintAaa

Ngành nội vụ tiếp tục nâng cao hiệu quả tham mưu, xây dựng các chính sách

17:21 20/12/2023

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị ngành nội vụ tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, tham mưu các thông tư, nghị định về công tác cán bộ và chính sách thu hút nhân tài.

Chiều 20/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo hội nghị. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà điều hành hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh chủ trì tại điểm cầu Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh.

Năm 2023, ngành nội vụ cơ bản hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền giao. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách được Bộ Nội vụ ưu tiên, tập trung nguồn lực để thực hiện nhằm đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả nền hành chính nhà nước theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ động đổi mới hoạt động quản lý công vụ, công chức. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đổi mới công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; có cơ chế để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm thực thi công vụ. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan nhà nước và văn hóa công vụ.

Lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành Hà Tĩnh tham dự hôi nghị.

Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Mở rộng chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của tổ chức. Tính từ ngày 1/0/2023 đến ngày 15/12/2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người, trong đó, Trung ương là 146 người và địa phương là 7.005 người.

Tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là các lĩnh vực cơ bản, thiết yếu với người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh.

Năm 2024, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về tổ chức bộ máy, biên chế; công vụ, công chức; xây dựng chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chính quyền cấp xã.

Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh công chức và tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý các cấp. Quyết liệt phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với bộ, ngành và với chính quyền địa phương. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, bảo đảm đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Nguồn: https://baohatinh.vn