PrintAa

Tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính

04/06/2019
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS 2018) được tổ chức chiều ngày 24/5 tại trụ sở Chính phủ.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị
 
Sau khi nghe Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Phạm Minh Hùng công bố kết quả PAR Index 2018 và SIPAS 2018, cùng với các ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, các tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Bộ Nội vụ trong việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018. Đồng thời, biểu dương sự phối hợp có hiệu quả của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, đặc biệt là công tác tổ chức điều tra xã hội học, tổng hợp phân tích số liệu, thẩm định và hoàn thiện hai báo cáo quan trọng được công bố trong Hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2018 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực cải cách của các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm hành động là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh, chú trọng thực hiện các giải pháp cải thiện mạnh mẽ các chỉ số; thúc đẩy tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn thuộc phạm vi quản lý với quyết tâm đưa Việt Nam vào nhóm ASEAN - 4 về năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh.

Cũng trong năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm công tác cải cách hành chính và đã có sự chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội được đề ra từ đầu năm; đồng thời, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Nhiều nghị quyết liên quan đến cải cách hành chính đã được Chính phủ ban hành, nhất là về công tác xây dựng thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số chỉ thị để chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước và đã tiếp tục có nhiều chỉ đạo yêu cầu làm rõ và xử lý các thông tin về vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và các sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức do cơ quan báo chí đăng tải. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã phát huy được hiệu quả trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng…
 
Quang cảnh Hội nghị
 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại đó là: 

Về công tác chỉ đạo, điều hành, một số Bộ, ngành, địa phương vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác cải cách hành chính, chưa thể hiện vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thúc đẩy cải cách, chưa tạo chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Việc thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm chưa hiệu quả. Việc chấp hành và thực thi các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chưa nghiêm, còn tình trạng quá hạn, xin lùi thời gian hoàn thành.

Trong cải cách thể chế vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Công tác xây dựng pháp luật không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; việc điều chỉnh, xin rút, xin lùi thời hạn xây dựng văn bản theo Chương trình vẫn xẩy ra thường xuyên; công tác rà soát, đánh giá văn bản quy phạm pháp luật chưa được quan tâm đúng mức; còn thiếu nguồn lực cho công tác theo dõi thi hành pháp luật; nhiều nơi, nhiều lúc thể chế còn thiếu tính hợp lý, tính khả thi chưa cao.

Cải cách thủ tục hành chính vẫn còn tình trạng Bộ, ngành, địa phương ban hành các quy định thủ tục hành chính trái thẩm quyền; vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; một số Bộ, ngành công bố, công khai thủ tục hành chính còn chậm, chưa đúng quy định; việc thực hiện quy định xin lỗi người dân khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn còn chưa nghiêm, chưa đầy đủ; tỷ lệ ứng dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, mang tính hình thức; việc xem xét, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp của một số Bộ, ngành, địa phương còn chưa đúng thời hạn, nhiều trường hợp xử lý còn chưa thấu đáo…     

Bên cạnh đó, cơ cấu, số lượng lãnh đạo cấp phòng tại các đơn vị thuộc Bộ và tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh ở một số nơi còn chưa hợp lý; qua thanh tra phát hiện vẫn còn một số trường hợp được bổ nhiệm khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, vướng mắc, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Đáng lưu ý, việc triển khai xây dựng và duy trì kiến trúc Chính phủ điện tử còn chậm, kết quả còn hạn chế. Việc xây dựng và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến còn bất cập, hiệu quả chưa cao, đầu tư chưa đồng bộ thống nhất. Việc khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích còn chưa hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, các bộ, ngành, địa phương kiểm điểm lại việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian vừa qua, đề ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện, bên cạnh đó, khuyến khích, nhân rộng cách làm mới, mô hình hay tạo động lực thúc đẩy cải cách. Phải sử dụng hiệu quả kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại bộ, ngành, địa phương và có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. 

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, trọng tâm là rà soát, hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, thể chế về quản lý công chức, viên chức, về tổ chức bộ máy; khẩn trương hoàn thành việc thực thi các phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật; khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. 

Ba là, tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trọng tâm là rà soát, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh, danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, các thủ tục hành chính đang là rào cản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, bộ, ngành, địa phương qua đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân. Các bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn; thực hiện việc kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa theo yêu cầu của Thủ tướng tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018.

Bốn là, đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế theo quy định.

Năm là, tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử theo quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; hoàn thành việc ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0; thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Các bộ, ngành, địa phương chú trọng đầu tư xây dựng và vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; thực hiện hiệu quả việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và gửi nhận văn bản điện tử trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, nội bộ của từng bộ, ngành, địa phương; xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo bộ, cơ quan, địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019; tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa Trung ương và địa phương.

Sáu là, Bộ Nội vụ nghiên cứu, đổi mới phương pháp, nội dung đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 và các năm sau cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đánh giá toàn diện, khách quan, công bằng, phản ánh đầy đủ kết quả triển khai cải cách hành chính tại các bộ, các tỉnh. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn, sau Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018, các Bộ, ngành, địa phương sẽ có nhiều quyết tâm, nỗ lực, năng động, sáng tạo hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; để năm 2019, nhiều Bộ, ngành, địa phương sẽ có sự thăng tiến rõ rệt về Chỉ số cải cách hành chính và nhận được sự hài lòng cao của người dân, tổ chức./.

          Thanh Tuấn

Theo http://www.moha.gov.vn