PrintAaa

Về việc phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

09:15 23/02/2024
pdf21-2-Quyet-dinh-Phe-duyet-chi-so-CCHC-nam-2023(23.02.2024_15h17p02)_signed21-2-Quyet-dinh-Phe-duyet-chi-so-CCHC-nam-2023(23.02.2024_15h17p02)_signedDownload
pdf2024.02.22-PL-I-SBN-Kem-QD-UB-final-pdf2024.02.22-PL-I-SBN-Kem-QD-UB-final-pdfDownload
pdf2024.02.22-PL-II-HUYEN-Kem-QD-UB-pdf-0272024.02.22-PL-II-HUYEN-Kem-QD-UB-pdf-027Download
pdf2024.02.22-PL-III-CQTW-Kem-QD-UB-pdf-9292024.02.22-PL-III-CQTW-Kem-QD-UB-pdf-929Download