PrintAaa

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, thành phố

16:52 22/06/2020

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TG.07

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Không có

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản đề nghị, theo mẫu BM.TG.07.01

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Hành chính công UBND cấp huyện

2.7

- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ

- Cơ quan có thầm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan

2.8

Đối tường thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

2.10

 

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02, (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3.

B2

Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Phòng Nội vụ để giải quyết theo quy định.

Công chức TN&TKQ

½ ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn

Lãnh đạo phòng

01 ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B4

Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định:

- Đi kiểm tra thực tế

- Tổ chức họp xem xét

Chuyên viên Phòng Nội vụ

  10 ngày

Mẫu 05, Biên bản kiểm tra thực tế; Biên bản họp xem xét

B5

Trong từng trường hợp cụ thể chuyên viên Phòng Nội vụ tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan trình lãnh đạo phòng xem xét, ký duyệt, phát hành và gửi văn bản.

Chuyên viên Phòng Nội vụ/LĐ phòng Nội vụ

 03 ngày

Mẫu 05; Văn bản xin ý kiến

B6

Tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan, dự thảo văn bản báo cáo trình lãnh đạo phòng xem xét.

+ Nếu thống nhất chấp thuận thì Dự thảo văn bản chấp thuận trình Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt.

+ Nếu không chấp thuận thì dự thảo văn bản không chấp thuận trình Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt.

Các cơ quan liên quan; Chuyên viên Phòng Nội vụ

06 ngày

Mẫu 05; Dự thảo Văn bản tham mưu đề xuất; Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B7

Xem xét hồ sơ và ký văn bản đề xuất và ký nháy vào dự thảo kết quả thực hiện tại bước  B6, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét.

Lãnh đạo phòng  Nội vụ cấp huyện

02 ngày

Mẫu 05; Văn bản tham mưu đề xuất; Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B8

Xem xét, ký duyệt văn bản trình ký của phòng  Nội vụ

Lãnh đạo UBND cấp huyện

  02 ngày

 

Mẫu 05; Văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

B9

Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công cấp huyệnvà chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Văn thư UBND cấp huyện

 ½ ngày

Mẫu 05, 06; Văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận đã ký và đóng dấu.

B10

Trả kết quả cho tổ chức cá nhân và cập nhật kết quả trên phần mềm.

Công chức TN&TKQ

 

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đã ký và đóng dấu.

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo mẫu 04 và chuyển sang Trung tâm Hành chính công cấp huyện để gửi cho tổ chức.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả        

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ        

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối nhận giải quyết hồ sơ               

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả        

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ     

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                             

 

BM.TG.07.01

 

Văn bản đề nghị                                              

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tại Trung tâm hành chính công cấp huyện. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Văn bản xin ý kiến (nếu có)

-

Biên bản họp; Biên bản kiểm tra thực tế (nếu có)

-

Ý kiến của các cơ quan liên quan và văn bản tham mưu đề xuất

-

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Hồ sơ được lưu tại bộ phận xử lý trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.