PrintAaa

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.

17:16 22/06/2020

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TG.X.08

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ kèm theo bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản đăng ký, theo mẫu BM.TG.08.01

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã

2.7

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

- Cơ quan có thầm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan

2.8

Đối tường thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã, công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nếu không bổ sung hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3

B2

- Chuyển hồ sơ đến công chức phụ trách công tác tôn giáo của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì trình xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện các bước tiếp theo.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Công chức tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã

03 ngày

Mẫu 01, 05; Hồ sơ theo mục 2.3 hoặc Văn bản thông báo nếu hồ sơ không hợp lệ.

B3

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét hồ sơ:

- Tổ chức kiểm tra thực địa

- Tổ chức họp

- Dự thảo Tờ trình để Chủ tịch UBND cấp xã ký, sau đó gửi Tờ trình (kèm theo hồ sơ) cho UBND cấp huyện.

- Lãnh đạo UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo.

- Các bộ phận liên quan

9 ngày

- Mẫu 05; Biên bản kiểm tra thực địa; Biên bản họp

- Tờ trình của UBND cấp xã

B4

Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Công chức cấp xã/Nhân viên bưu điện

Công chức TN&TKQ

01 ngày

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06 và hồ sơ kèm theo

B5

Chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ để xử lý

Cán bộ TN&TKQ

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ kèm theo

B6

Xem xét thẩm định hồ sơ

Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận, trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét

Phòng Nội vụ cấp huyện

05 ngày

Mẫu 05 và Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B7

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét tờ trình và hồ sơ của UBND cấp xã. Ký duyệt văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

Lãnh đạo UBND cấp huyện

01 ngày

Mẫu 05; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B8

Phát hành và chuyển văn bản cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Phòng nội vụ/

Văn thư UBND cấp huyện

0,5 ngày

Mẫu 05; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B9

Trả kết quả cho UBND cấp xã (trả trực tiếp hoặc qua bưu điện)

Cán bộ TN&TKQ/Nhân viên bưu điện

01 ngày

Mẫu 01, 06; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B10

UBND cấp xã tiếp nhận kết quả và chuyển kết quả cho công chức phụ trách công tác tôn giáo để trả cho tổ chức, cá nhân

UBND cấp xã

0,5 ngày

Mẫu 05, 06; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B11

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãcấp xã hoặc qua đường bưu điện

- Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

 

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

3

BIỂU MẪU

-

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả        

-

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ          

-

Mẫu 03

Phiếu từ chối nhận giải quyết hồ sơ               

-

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả        

-

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ    

-

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                           

-

BM.TG.08.01

 

Văn bản đề nghị                                             

4.

HỒ SƠ LƯU

 

 

-

Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Biên bản họp (nếu có)

-

Tờ trình của UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện

-

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận

Hồ sơ được lưu tại bộ phận xử lý trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.