PrintAaa

Về việc phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

15:36 29/12/2022
pdf2698.QD-PHE-DUYET-CHI-SO-CCHC-NAM-2022-(29.12.2022_15h11p19)_signed2698.QD-PHE-DUYET-CHI-SO-CCHC-NAM-2022-(29.12.2022_15h11p19)_signedDownload
pdf26-12-PL1-SO-BAN-NGANH26-12-PL1-SO-BAN-NGANHDownload
pdf26-12-PL2-CAP-HUYEN26-12-PL2-CAP-HUYENDownload
pdf26-12-PL3-CO-QUAN-TW26-12-PL3-CO-QUAN-TWDownload