PrintAa

Phân công công chức trực trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

08/06/2020
pdfThong_bao_phan_cong_cong_chuc_truc_nghi_le_30.4_va_01.5.2020(23.04.2020_16h32p02)_signedThong_bao_phan_cong_cong_chuc_truc_nghi_le_30.4_va_01.5.2020(23.04.2020_16h32p02)_signedDownload