PrintAaa

Triển khai thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh

10:20 21/09/2021
pdf9.2021-CV-chi-dao-mot-so-nhiem-vu-trong-tam-thuc-hien-TBKL-cua-CTUBND-tinh(21.09.2021_10h29p58)_signed9.2021-CV-chi-dao-mot-so-nhiem-vu-trong-tam-thuc-hien-TBKL-cua-CTUBND-tinh(21.09.2021_10h29p58)_signedDownload