PrintAaa

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

14:57 08/05/2024

Thực hiện Văn bản số 2410/UBND-NC ngày 03/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tham mưu Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Sau khi nghiên cứu Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, trên cơ sở thực tiễn của tỉnh, Sở Nội vụ dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU theo nhiệm vụ được giao (có dự thảo Kế hoạch gửi kèm theo).Văn bản góp ý của các đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ (qua phòng Công chức viên chức) trước ngày 15/5/2024 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.

zipvbdi_883_SNV_CCVCvbdi_883_SNV_CCVCDownload