PrintAaa

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII

16:00 08/07/2022
pdf7.8-Kien_nghi_ky-hop-8-HDND-tinh-(08.07.2022_10h19p43)_signed7.8-Kien_nghi_ky-hop-8-HDND-tinh-(08.07.2022_10h19p43)_signedDownload