PrintAaa

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII

16:02 07/07/2022
pdf7.07.2022-VB-chat-van(07.07.2022_11h22p49)_signed7.07.2022-VB-chat-van(07.07.2022_11h22p49)_signedDownload