PrintAaa

Hà Tĩnh thực hiện chiến dịch cao điểm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh”

16:18 09/05/2024
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chiến dịch cao điểm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” theo Quyết định số 195/KH-UBND ngày 09/5/2024. Kế hoạch này nhằm hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu phát triển Chính phủ số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Theo đó, Kế hoạch bắt đầu thực hiện từ ngày 09/5/2024 và kết thúc vào ngày 10/10/2024. Kế hoạch nêu rõ, việc tổng kết Chiến dịch được tổ chức lồng ghép vào Hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2024.

Kế hoạch đưa ra các mục tiêu cụ thể, đến ngày 10/10/2024, các tỷ lệ cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên toàn tỉnh cần phải đạt được. Cụ thể: Về tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp DVCTT (toàn trình, một phần), cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 100%; Về tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 70%; Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 90%; Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến (cấp tỉnh 50%, cấp huyện 45%, cấp xã 40% trở lên); Tỷ lệ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử, đạt 100%....

Kế hoạch yêu cầu phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, thời gian thực hiện; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu nhanh chóng, hiệu quả.

Về nhiệm vụ và giải pháp, UBND tỉnh yêu cầu: Rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ Thủ tục hành chính (TTHC) để lựa chọn, cung cấp DVCTT; Đảm bảo các điều kiện triển khai DVCTT; Thường xuyên rà soát, nâng cấp trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện và Bộ phận Một cửa đảm bảo việc thực hiện DVCTT. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố.

Về công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch: Thường xuyên kiểm tra, giám sát theo thời gian thực trên môi trường số về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp; Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; khó khăn, vướng mắc; cách làm hay; để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết; Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch

Về công tác tổ chức, thực hiện, UBND tỉnh giao:

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn: căn cứ nhiệm vụ cụ thể được nêu tại Kế hoạch này tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông: theo dõi, kiểm tra, kịp thời đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các cấp và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hà Tĩnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh: thường xuyên thông tin, tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng phóng sự (thời lượng: 15 phút) về kết quả thực hiện Kế hoạch này phát tại Hội nghị tổng kết chiến dịch cao điểm (dự kiến tổ chức ngày 10/10/2024).