39/2013/QH13

Phân loại Ban thi đua - khen thưởng
Số/Ký hiệu 39/2013/QH13
Trích yếu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng
Ngày ban hành 16-11-2013
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
pdfLuat_thiduakhenthuong_sua_doi__2013Luat_thiduakhenthuong_sua_doi__2013Download