PrintAaa

Ban Thi đua - Khen thưởng

01:12 06/11/2014

          Vị trí, chức năng

          1. Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

          2. Ban Thi đua - Khen thưởng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.

          3. Ban Thi đua - Khen thưởng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

 

           Nhiệm vụ, quyền hạn

          1. Là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

          2. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

          a) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm về lĩnh vực thi đua, khen thưởng;

          b) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các đề án và dự án về lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

          c) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức các phong trào thi đua; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức kinh tế thực hiện các phong trào thi đua và chính sách khen thưởng của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

          d) Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

          đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Nhà nước được giao; ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng;

          e) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

          3. Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các sở, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các tổ chức kinh tế ở địa phương và cơ sở, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng.

          4. Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; tổng hợp, báo cáo định kỳ về thi đua, khen thưởng theo quy định.

          5. Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật, quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo phân cấp; tham mưu tổ chức thực hiện việc trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật.

          6. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức của Ban theo phân công của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật.

          7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

           Cơ cấu tổ chức và biên chế

          1. Lãnh đạo: Ban gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

          a) Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng là Phó Giám đốc Sở Nội vụ và là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban;

          b) Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng Ban ủy nhiệm điều hành hoạt động của Ban;

          Việc bổ nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

          a) Phòng Tổng hợp - Hành chính;

          b) Phòng Nghiệp vụ thi đua, khen thưởng sở, ngành;

          c) Phòng Nghiệp vụ thi đua, khen thưởng huyện, thị, thành phố, doanh nghiệp.

          Phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

          Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng do Trưởng ban quyết định trên cơ sở Quy chế làm việc của Ban.

          Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định hiện hành.

          3. Biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng là biên chế hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm trong tổng biên chế của Sở Nội vụ.

           Tổ chức thực hiện

 1. Giao Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tham mưu xây dựng quy chế làm việc của Ban; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và bảo đảm cơ cấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

          2. Trong quá trình thực hiện, nếu cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tham mưu để Giám đốc Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định./.