PrintAaa

Kết quả kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế; việc ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế, chương trình công tác; quản lý, sử dụng viên chức, người lao động; thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động; việc thực hiện quy định về dân chủ cơ sở; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan cấp trên giao; công tác thi đua khen thưởng; văn thư, lưu trữ tại Trường Trung học phổ thông Vũ Quang từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra

10:20 08/11/2022
pdfKet_luan_kiem_tra_THPT_Vu_QuangKet_luan_kiem_tra_THPT_Vu_QuangDownload