PrintAaa

Thủ tục sáp nhập, hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã

16:36 22/06/2020

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TCCP.03

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Các hội sáp nhập; hợp nhất (trừ trường hợp tách hội) chấm dứt tồn tại và hoạt động ngay sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện cho phép sáp nhập; hợp nhất hội. Các quyền và nghĩa vụ của hội sáp nhập; hợp nhất được chuyển giao cho các hội mới.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Đơn đề nghị sáp nhập; hợp nhất hội, theo mẫu BM.TCCP.03.01; BM.TCCP.03.02; BM.TCCP.03.03; BM.TCCP.03.04;  

x

 

-

Đề án sáp nhập; hợp nhất hội, trong đề án phải có phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động, phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện;

 

x

 

 

-

Nghị quyết đại hội của hội về việc sáp nhập; hợp nhất hội;

 

 

x

-

Dự thảo điều lệ hội mới do sáp nhập, hợp nhất hội;

 

x

-

Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do sáp nhập; hợp nhất hội. Ban lãnh đạo lâm thời do đại hội bầu, số lượng thành viên do đại hội quyết định, ban lãnh đạo lâm thời tự giải thể sau khi đại hội bầu ban lãnh đạo của hội;

 

x

 

 

 

 

-

Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời;

x

 

-

Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do sáp nhập; hợp nhất hội.

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

2.5

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Hành chính công cấp huyện

2.7

Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định cho phép sáp nhập, hợp nhất hội hoặc Văn bản từ chối

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.    

Tổ chức, cá nhân; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

Mẫu 01,02 (nếu có),06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Phòng Nội vụ cấp huyện để giải quyết theo quy định.

Công chức TN&TKQ

½  ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn

Lãnh đạo phòng

½  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B4

Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ và thẩm định hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì dự thảo Văn bản trình lãnh đạo phòng Nội vụ xem xét, ký nháy.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo Văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy.

Chuyên viên phòng Nội vụ

 

13 ngày

Mẫu 05; dự thảo   Quyết định cho phép sáp nhập, hợp nhất hội hoặc Văn bản từ chối

B5

Xem xét hồ sơ và ký nháy vào dự thảo kết quả thực hiện tại bước  B4

Lãnh đạo phòng Nội vụ

03 ngày

Mẫu 05; dự thảo   Quyết định cho phép sáp nhập, hợp nhất hội hoặc Văn bản từ chối

B6

Xem xét, ký duyệt văn bản trình ký của phòng Nội vụ

Lãnh đạo UBND cấp huyện

02 ngày

Mẫu 05; Quyết định cho phép sáp nhập, hợp nhất hội hoặc Văn bản từ chối

B7

Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Văn thư

01 ngày

Mẫu 05; Quyết định cho phép sáp nhập, hợp nhất hội hoặc Văn bản từ chối đã ký và đóng dấu

B8

Trả kết quả cho tổ chức cá nhân và cập nhật kết quả trên phần mềm.

Công chức TN&TKQ;

tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06 Quyết định cho phép sáp nhập, hợp nhất hội hoặc Văn bản từ chối đã ký và đóng dấu

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo mẫu 04 và chuyển sang Trung tâm Hành chính công cấp huyện để gửi cho tổ chức.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Mẫu 06

Sổ theo giỏi hồ sơ                                     

 

BM.TCCP.03.03

Đơn đề nghị sáp nhập hội                       

 

BM.TCCP.03.04

Đơn đề nghị hợp nhất hội                       

4

HỒ SƠ LƯU

 

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có); 06 lưu tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC

 

Hồ sơ đầu vào như mục 2.3

 

Quyết định cho phép sáp nhập, hợp nhất hội hoặc Văn bản từ chối

Hồ sơ được lưu tại Phòng Nội vụ cấp huyện, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.