PrintAaa

Phân công công chức của Sở Nội vụ theo dõi, nắm tình hình đại bàn trong công tác bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

15:46 09/03/2021
pdf12.9.3.21QD_Phan-cong-can-bo-cong-chuc-theo-doi-nam-tinh-hinh-bau-cu-HUNG-(09.03.2021_16h14p49)_signed12.9.3.21QD_Phan-cong-can-bo-cong-chuc-theo-doi-nam-tinh-hinh-bau-cu-HUNG-(09.03.2021_16h14p49)_signedDownload