PrintAaa

Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

16:46 22/06/2020

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

 

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 

2.3.1

Hồ sơ đối với tổ chức có cá nhân được khen thưởng

 

-

Tờ trình đề nghị khen thưởng;

 

-

Danh sách đề nghị khen thưởng;

 

-

Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

 

2.3.2

Hồ sơ đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng

 

-

Báo cáo thành tích cá nhân, theo mẫu BM.TĐKT.H.04.01.

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ: Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính, thời gian xử lý tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền xử lý nhận được hồ sơ.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

2.5

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Hành chính công cấp huyện

2.7

Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ  cấp huyện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định khen thưởng, Khung, Giấy chứng nhận/Văn bản thông báo đối với trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng

2.10

Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

 

B1

Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp  huyện hoặc qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến; Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Công chức TN&TKQ

 

B2

Chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ

Công chức TN&TKQ

 

B3

Phân công cán bộ phòng xử lý

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

 

B4

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thẩm định điều kiện tiêu chuẩn:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, phản ảnh đủ điều kiện tiêu chuẩn, dự thảo Văn bản báo cáo gửi đến các thành viên Hội đồng TĐKT để tổ chức họp hoặc Văn bản xin ý kiến (nếu không tổ chức họp) trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký duyệt, chuyển B5 để thực hiện.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện tiêu chuẩn thì dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét, ký duyệt, chuyển B13 để thực hiện

Công chức được giao xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng

 

B5

Trình lãnh đạo phòng xem xét và phát hành văn bản

Công chức được giao xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng

 

B6

Tổ chức họp xét hình thức khen thưởng hoặc xem xét, cho ý kiến bằng văn bản:

Hội đồng TĐKT; Công chức được giao xử lý hồ sơ

 

B7

Tổng hợp ý kiến của Hội đồng TĐKT:

+ Nếu Hội đồng TĐKT nhất trí đề nghị khen thưởng: Dự thảo Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện trình lãnh đạo phòng  xem xét.

+ Nếu Hội đồng TĐKT không đồng ý, dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức trình khen thưởng.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

 

B8

Trình lãnh đạo phòng xem xét và phát hành văn bản

* Đối với văn bản thông báo chuyển B13 để thực hiện

Công chức được giao xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng

 

B9

Trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét quyết định

* Hồ sơ trình: Tờ trình kèm dự thảo quyết định; Biên bản họp Hội đồng TĐKT/Văn bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng TĐKT và Hồ sơ kèm theo

Chủ tịch UBND cấp huyện

 

B10

In Giấy Chứng nhận và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký

Công chức được giao xử lý hồ sơ;

Chủ tịch UBND cấp huyện

 

B11

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn thư UBND cấp huyện

 

B12

Tiếp nhận Quyết định khen thưởng, Giấy chứng nhận hoặc Văn bản thông báo

Công chức được giao xử lý hồ sơ;

 

B13

Trả kết quả cho đối tượng được khen thưởng hoặc văn bản thông báo kết quả thẩm định, xét duyệt tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc qua đường Bưu điện.

Kết thúc quá trình thực hiện TTHC trên DVC.

Công chức TN&TKQ.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

 

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất là 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Trung tâm Hành chính công để gửi cho Tổ chức.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

                                                              

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ

 

BM.TĐKT.H.04.01

Báo cáo thành tích cá nhân                

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Biên bản họp xét hoặc Văn bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng TĐKT

-

Biên bản họp Hội đồng TĐKT

-

Quyết định khen thưởng

-

Hồ sơ được lưu tại Bộ phận xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến đơn vị lưu trữ theo thẩm quyền và lưu trữ theo quy định hiện hành.