PrintAaa

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đối ngoại

16:46 22/06/2020

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TĐKT.H.06

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Tập thể, cá nhân có thành tích đối với ngành, lĩnh vực, địa phương cấp huyện

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

2.3.1

Hồ sơ đối với tổ chức có tập thể, cá nhân được khen thưởng

 

 

-

Tờ trình đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Danh sách đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

x

 

2.3.1

Hồ sơ đối với tập thể, cá nhân được khen thưởng

 

 

-

Báo cáo thành tích tập thể, theo mẫu BM.TĐKT.H.06.01;

x

-

-

Báo cáo thành tích cá nhân, theo mẫu BM.TĐKT.H.06.02.

x

-

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ: Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính, thời gian xử lý tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền xử lý nhận được hồ sơ

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

2.5

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Hành chính công cấp huyện

2.7

Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ cấp huyện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định khen thưởng, Khung, Giấy khen/Văn bản thông báo đối với trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng

2.10

Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp  huyện hoặc qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến; Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức, công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06 và hồ sơ theo mục 2.3

B2

Chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ

Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ kèm theo 2.3

B3

Phân công cán bộ phòng xử lý

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

0,5 ngày

Mẫu 01, 05

và Hồ sơ kèm theo

B4

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thẩm định điều kiện tiêu chuẩn:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, phản ảnh đủ điều kiện tiêu chuẩn, dự thảo Văn bản báo cáo gửi đến các thành viên Hội đồng TĐKT để tổ chức họp hoặc Văn bản xin ý kiến (nếu không tổ chức họp) trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký duyệt, chuyển B5 để thực hiện.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện tiêu chuẩn thì dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét, ký duyệt, chuyển B13 để thực hiện

Công chức được giao xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng

05 ngày

 

Mẫu 05

Dự thảo Văn bản báo cáo gửi đến các thành viên Hội đồng TĐKT để tổ chức họp hoặc Văn bản xin ý kiến (nếu không tổ chức họp) hoặc Dự thảo văn bản thông báo

 

B5

Trình lãnh đạo phòng xem xét và phát hành văn bản

Công chức được giao xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng

01 ngày

Mẫu 05

Văn bản báo cáo gửi đến các thành viên Hội đồng TĐKT để tổ chức họp hoặc Văn bản xin ý kiến (nếu không tổ chức họp) hoặc Văn bản thông báo

B6

Tổ chức họp xét hình thức khen thưởng hoặc xem xét, cho ý kiến bằng văn bản:

Hội đồng TĐKT; Công chức được giao xử lý hồ sơ

05 ngày

 

Mẫu 05

Biên bản họp xét hoặc Văn bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng TĐKT

B7

Tổng hợp ý kiến của Hội đồng TĐKT:

+ Nếu Hội đồng TĐKT nhất trí đề nghị khen thưởng: Dự thảo Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện trình lãnh đạo phòng  xem xét.

+ Nếu Hội đồng TĐKT không đồng ý, dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức trình khen thưởng.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Dự thảo Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Dự thảo văn bản thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng TĐKT

B8

Trình lãnh đạo phòng xem xét và phát hành văn bản

* Đối với văn bản thông báo chuyển B13 để thực hiện

Công chức được giao xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng

01 ngày

Mẫu 05

Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Văn bản thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng TĐKT

B9

Trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét quyết định

* Hồ sơ trình: Tờ trình kèm dự thảo quyết định; Biên bản họp Hội đồng TĐKT/Văn bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng TĐKT và Hồ sơ kèm theo

Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày

Mẫu 05

Quyết định khen thưởng

B10

In Giấy khen và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký

Công chức được giao xử lý hồ sơ;

Chủ tịch UBND cấp huyện

02 ngày

Giấy khen

B11

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn thư UBND cấp huyện

01 ngày

Mẫu 05

Quyết định và Giấy khen/Văn bản thông báo

B12

Tiếp nhận Quyết định khen thưởng, Giấy khen hoặc Văn bản thông báo

Công chức được giao xử lý hồ sơ;

01 ngày

Mẫu 05, 06

Quyết định, khung, Giấy khen/Văn bản thông báo

B13

Trả kết quả cho đối tượng được khen thưởng hoặc văn bản thông báo kết quả thẩm định, xét duyệt tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc qua đường Bưu điện.

Kết thúc quá trình thực hiện TTHC trên DVC.

Công chức TN&TKQ.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

 

 

 

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06 Quyết định, khung, Giấy khen hoặc  văn bản thông báo

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất là 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Trung tâm Hành chính công để gửi cho Tổ chức.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

                                                            

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

                                                            

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

                                                            

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

                                                        

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                                                                                    

                  

 

BM.TĐKT.H.06.01

Báo cáo thành tích tập thể                

BM.TĐKT.H.06.02

Báo cáo thành tích cá nhân             

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Biên bản họp xét hoặc Văn bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng TĐKT

-

Biên bản họp Hội đồng TĐKT

-

Quyết định khen thưởng

-

Hồ sơ được lưu tại Bộ phận xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến đơn vị lưu trữ theo thẩm quyền và lưu trữ theo quy định hiện hành.