PrintAa

Về việc phân công Đội viên trí thức trẻ đi thực tế tại các xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

08/06/2015
pdf1._166_-_CV_ve_viec_bo_tri_doi_vien_di_thuc_te_tai_cac_xa1._166_-_CV_ve_viec_bo_tri_doi_vien_di_thuc_te_tai_cac_xaDownload
pdf2._612_-_Quyet_dinh_phan_cong_doi_vien_De_an_500_2._612_-_Quyet_dinh_phan_cong_doi_vien_De_an_500_Download
pdf3._65.pdf_-_Ke_hoach_dao_tao,_boi_duong_De_an_5003._65.pdf_-_Ke_hoach_dao_tao,_boi_duong_De_an_500Download