PrintAaa

Hà Tĩnh đánh giá thực hiện nghị quyết về sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế

14:00 10/08/2022

Baohatinh.vn) - Sáng 10/8, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện nghị quyết, 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã quan tâm, triển khai kịp thời, nghiêm túc; tạo được sự thống nhất, đồng thuận và quyết tâm của các cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở; tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và quyết tâm đổi mới của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Đức trình bày báo cáo sơ kết các Nghị quyết 18, 19.

Hà Tĩnh đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Tiến hành rà soát, tinh giản biên chế, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2020, khối Đảng, đoàn thể giảm 130 công chức, viên chức, hợp đồng; khối chính quyền giảm 257 biên chế hành chính và 3.198 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp.

Toàn tỉnh đã sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành 34 xã mới, giảm 46 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 169 thôn, tổ dân phố.

Ông Trần Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Kết luận 34-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện một số mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. Cụ thể: hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; ban tổ chức huyện ủy với phòng nội vụ; cơ quan ủy ban kiểm tra huyện ủy với thanh tra huyện...

Thực hiện trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện; trưởng ban tổ chức huyện ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ; chủ nhiệm UBKT huyện ủy đồng thời là chánh thanh tra huyện; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện…

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ kết quả sắp xếp, sáp nhập bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn thời gian qua.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị, địa phương đã triển khai một cách kịp thời, bài bản, tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên.

Tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp theo hướng tinh gọn, chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 787 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, so với năm 2015, giảm 140 đơn vị.

Đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương đã tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ năm 2017 - 2021, Hà Tĩnh đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 913 người, đảm bảo đúng nguyên tắc và trình tự các bước thực hiện.

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích kết quả việc thực hiện Nghị quyết 18,19 và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở. Đại biểu cũng đề xuất các ý kiến liên quan đến việc giải quyết cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm chức danh; tăng mức phụ cấp, chế độ cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố...

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định thời gian qua, Hà Tĩnh đã chủ động, nghiêm túc, bài bản quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết 18, 19.

Phân tích những hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế là quan trọng và cần thiết; cần tiếp tục triển khai các nghị quyết hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục rà soát, chủ động sắp xếp tinh gọn, hợp nhất các cơ quan chuyên môn trong khối chính quyền, đơn vị sự nghiệp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Bám sát các hướng dẫn của tỉnh và Trung ương về tạm dừng một số mô hình thí điểm theo Thông báo Kết luận số 16-TB/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW. Thực hiện có hiệu quả việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét giảm biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở bám sát thực tiễn của tỉnh để đề xuất phương án phù hợp. Rà soát, đánh giá cụ thể khả năng tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập để xây dựng phương án, lộ trình cụ thể. Xem xét quy hoạch hệ thống các đơn vị sự nghiệp gắn với tạo điều kiện tự chủ tài chính. Quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho các cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết 18,19 cần bám sát các nghị quyết chuyên đề BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành về chuyển đổi số, cải cách hành chính và Kết luận số 29-KL/TU của BTV Tỉnh uỷ về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lãnh đạo. Nâng cao vai trò của người đứng đầu; năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị...

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề gắn với Nghị quyết 18,19 nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, vướng mắc để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời; đồng thời có những biện pháp, đề xuất kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia phản biện xã hội, tăng cường tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện nghị quyết...

Nguồn: http://baohatinh.vn