PrintAaa

Không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan cấp trên để né tránh trách nhiệm

17:32 12/05/2023
(Baohatinh.vn) - Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh phải chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan mình sang cơ quan khác...

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh chỉ đạo cần biểu dương, khen thưởng kịp thời và thích đáng các cơ quan, tập thể, cán bộ, công chức, viên chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến từng cơ quan, đơn vị, bộ phận và cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Tiếp tục tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo các quy định của Trung ương và Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quyết định, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác này.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ban hành kèm theo Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022) và các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: số 2368/UBND-TH1 ngày 11/5/2022 về việc đôn đốc thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh, số 4873/UBND-NC ngày 31/8/2022 về việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh.

Xác định rõ trách nhiệm và đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan mình sang cơ quan khác hoặc không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên cơ quan cấp trên; không lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc; không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan cấp trên để né tránh trách nhiệm.

Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn được pháp luật quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài. Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy trình phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền, cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết; cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là thanh tra, kiểm tra đột xuất. Kịp thời rà soát, điều chuyển sang công việc khác hoặc thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.

Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời và thích đáng đối với các cơ quan, tập thể, cán bộ, công chức, viên chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo UBND tỉnh, trong đó xác định cụ thể các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý, đánh giá, phân loại hằng năm đối với cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương và gắn với công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định hiện hành...

Nguồn: https://baohatinh.vn