PrintAaa

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo khắc phục hạn chế, nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS

07:10 24/06/2022

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), SIPAS.

Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2021, Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh tăng 3,3 điểm và 8 bậc so với năm 2020, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - đạt thứ hạng cao nhất từ trước đến nay; Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt 9,12 điểm, chiếm tỷ lệ 91,17%; xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 6 bậc so với năm 2020) và xếp thứ 1/6 tỉnh Bắc Trung Bộ.

Mặc dù chỉ số cải cách hành chính có sự tăng bậc nhưng một số lĩnh vực, nội dung lại giảm bậc, giảm điểm so với năm 2020 như cải cách thủ tục hành chính (giảm 0,52 điểm và giảm 31 bậc); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (giảm 0,39 điểm; giảm 12 bậc); một số tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số cải cách hành chính ở một số nội dung, lĩnh vực chưa đạt điểm tối đa; chỉ số SIPAS tuy tăng bậc nhưng một số yếu tố cơ bản lại giảm điểm so với năm 2020 như “thủ tục hành chính", “kết quả dịch vụ công”.

Để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai kịp thời các giải pháp góp phần duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PAR Index, SIPAS năm 2022 và những năm tiếp theo; xét đề nghị của Sở Nội vụ tại các Văn bản số 1009/SNV-CCHC&VTLT ngày 3/6/2022 và số 1064/SNV-CCHC&VTLT ngày 10/6/2022, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, công bố Chỉ số PAR Index, SIPAS của Bộ Nội vụ và báo cáo phân tích chi tiết của Sở Nội vụ (có các báo cáo phân tích chi tiết Chỉ số PAR Index, SIPAS kèm theo), đối chiếu với các nội dung, lĩnh vực thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình để phân tích, tổng hợp báo cáo gửi Sở Nội vụ trước ngày 28/6/2022;

Yêu cầu báo cáo phải nêu rõ: đối với các lĩnh vực, nội dung bị giảm điểm, giảm thứ hạng so với năm 2020 hoặc bị trừ điểm, không đạt điểm tối đa cần chỉ rõ, chính xác nguyên nhân, trách nhiệm; xây dựng hoặc đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém, cải thiện, nâng cao chỉ số PAR Index, SIPAS trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đối với các lĩnh vực, nội dung tăng điểm, đạt điểm tối đa: chủ động đề ra hoặc đề xuất thực hiện các giải pháp để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Sở Nội vụ chủ trì, đôn đốc, tiếp thu báo cáo phân tích của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, tham mưu chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế, cải thiện và nâng cao chỉ số PAR Index, SIPAS trong năm 2022 và những năm tiếp theo; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 6/7/2022.

Nguồn: http://baohatinh.vn