PrintAaa

UBND tỉnh phê duyệt kết quả khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh năm 2023

16:36 08/03/2024

Ngày 06 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định Số 593 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo đó, Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã (viết tắt là DDCI) trên địa bàn tỉnh năm 2023, với các nội dung: Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành cấp tỉnh (chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm); Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh UBND các huyện, thành phố, thị xã (chi tiết tại Phụ lục II đính kèm).

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh (đơn vị tổ chức khảo sát, đề xuất) và Sở Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị thẩm định, tham mưu) chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về quá trình tổ chức thực hiện khảo sát, nội dung, kết quả khảo sát tại các Văn bản nêu trên.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông công bố nội dung Báo cáo kết quả DDCI năm 2023 lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã đăng tải lên trang thông tin điện tử của đơn vị theo đúng quy định;  Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã căn cứ kết quả đánh giá DDCI năm 2023 tại Điều 1, rà soát, phân tích cụ thể, đánh giá từng chỉ số thành phần, có giải pháp khắc phục, cải thiện để nâng cao Chỉ số DDCI năm 2024 và các năm tiếp theo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguồn: https://hatinh.gov.vn/