PrintAaa

Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

15:15 08/01/2024
pdfKe-hoach-tuyen-truyen-CCHC-PCI-DDCI-nam-2024-trantuannghia-BH(08.01.2024_14h47p29)_signedKe-hoach-tuyen-truyen-CCHC-PCI-DDCI-nam-2024-trantuannghia-BH(08.01.2024_14h47p29)_signedDownload