PrintAaa

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng tôn giáo

16:52 22/06/2020

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TG.01

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

- Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai giảng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo đến UBND cấp huyện.

- Trường hợp việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo vi phạm quy định tại Điều 5 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không tổ chức hoặc dừng việc mở lớp bồi dưỡng.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản thông báo nêu rõ tên lớp, địa điểm, lý do, thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng viên.

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Hành chính công cấp huyện

2.7

- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ

- Cơ quan có thầm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan

2.8

Đối tường thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản xác nhận tiếp nhận thông báo/Văn bản thông báo

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện; Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02, (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3.

B2

Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Phòng Nội vụ để giải quyết theo quy định.

Công chức TN&TKQ

¼  ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn

Lãnh đạo phòng

¼  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B4

Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Dự thảo văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc đã tiếp nhận thông báo để Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy.

Chuyên viên Phòng Nội vụ

 

 

 

 

¾  ngày

Mẫu 05; Dự thảo Văn bản xác nhận/Văn bản thông báo

 

B5

Xem xét hồ sơ và ký nháy vào dự thảo kết quả thực hiện tại bước  B4

Lãnh đạo phòng  Nội vụ cấp huyện

¼ ngày

Mẫu 05; Dự thảo Văn bản xác nhận/Văn bản thông báo

B6

Xem xét, ký duyệt văn bản trình ký của phòng  Nội vụ

Lãnh đạo UBND cấp huyện

¼  ngày

 

Mẫu 05; Văn bản xác nhận/Văn bản thông báo

 

B7

Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công cấp huyệnvà chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Văn thư UBND cấp huyện

¼ ngày

Mẫu 05; Văn bản xác nhận/Văn bản thông báo đã ký và đóng dấu.

 

B8

Trả kết quả cho tổ chức cá nhân và cập nhật kết quả trên phần mềm.

Công chức TN&TKQ

 

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06; Văn bản xác nhận/Văn bản thông báo đã ký và đóng dấu.

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo mẫu 04 và chuyển sang Trung tâm Hành chính công cấp huyện để gửi cho tổ chức.

3

BIỂU MẪU:

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả        

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ        

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối nhận giải quyết hồ sơ               

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả        

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ    

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                            

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tại Trung tâm hành chính công cấp huyện. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Văn bản xác nhận của Lãnh đạo UBND cấp huyện về tiếp nhận thông báo/văn bản thông báo

Hồ sơ được lưu tại bộ phận xử lý trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.