PrintAaa

Ban hành Bộ chỉ số Xác định Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

08:11 16/10/2022
zipvbden_2125_QD_UBNDvbden_2125_QD_UBNDDownload