PrintAaa

Hướng dẫn báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

10:16 24/12/2019
pdf1514.07.12.2018._Van_ban_bao_cao_VTLT1514.07.12.2018._Van_ban_bao_cao_VTLTDownload
xlsBieu_mau_1._3(1)Bieu_mau_1._3(1)Download
xlsbieu_mau_2._4(1)bieu_mau_2._4(1)Download