PrintAaa

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ

11:35 23/08/2021

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Văn bản số 3759/BNV-CCHC ngày 02/8/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ đến tận cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương, đơn vị; yêu cầu phải quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị quyết, hình thức quán triệt, triển khai phải linh hoạt, phù hợp, đảm bảo quy định công tác phòng chống dịch COVID-19; hoàn thành trước ngày 15/9/2021.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tư duy đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn đề xuất các Đề án, nội dung trọng tâm mà đơn vị, địa phương chủ trì để đưa vào Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 của tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 10 năm tới và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao.

- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các văn bản, chỉ thị để chỉ đạo đẩy mạnh công tác CCHC thuộc ngành, lĩnh vực và phạm vi quản lý, bảo đảm kịp thời, thiết thực và hiệu quả. - Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai áp dụng thí điểm các sáng kiến, mô hình cải cách mới và các giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện CCHC tại đơn vị, địa phương; nhân rộng việc áp dụng các sáng kiến, mô hình, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi đánh giá việc triển khai 2 công tác CCHC theo thẩm quyền. Thường xuyên quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đưa chuyên đề CCHC vào thảo luận, quán triệt tại các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý của đơn vị, địa phương. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ CCHC.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền một cách sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện Chương trình đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Thường xuyên rà soát, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm nội dung đa dạng, hình thức phong phú và phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh: thực hiện tuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp nắm bắt được các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030.

2. Về bố trí nguồn lực thực hiện - Các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm kinh phí hàng năm cho thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Bố trí công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo yêu cầu, tính chất công việc và danh mục vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hàng năm, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC để nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và báo cáo kết quả quán triệt Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ trong báo cáo quý III/2021 về công tác CCHC; Sở Nội vụ đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo quy định./.

Tin, bài: Phòng CCHC&VTLT

pdf5537.20-8-VB-chi-dao-cua-UBND-tinh-ve-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quyet-76x-(23.08.2021_10h37p48)_signed5537.20-8-VB-chi-dao-cua-UBND-tinh-ve-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quyet-76x-(23.08.2021_10h37p48)_signedDownload