PrintAaa

Kết quả thực hiện thí điểm lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc

14:14 06/10/2021
pdfSNV-bao-cao-viec-thuc-hien-lap-HS-dien-tu-648(06.10.2021_09h52p52)_signedSNV-bao-cao-viec-thuc-hien-lap-HS-dien-tu-648(06.10.2021_09h52p52)_signedDownload