PrintAaa

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã

15:53 30/06/2023

Căn cứ các quy định liên quan và tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp ngày 14/6/2023, Sở Nội vụ dự thảo Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh (có dự thảo Văn bản gửi kèm); kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 08/7/2023 để hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành

 
pdf06.30.-Du-thao-KH-sap-xep-DVHC-lay-y-kien-(30.06.2023_10h34p29)_signed06.30.-Du-thao-KH-sap-xep-DVHC-lay-y-kien-(30.06.2023_10h34p29)_signedDownload