PrintAaa

Lấy ý kiến dự thảo văn bản triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ

13:47 27/06/2023

Sở Nội vụ đã dự thảo Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh (có dự thảo Văn bản gửi kèm); kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản, gửi về Sở trước ngày 30/6/2023 để hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./.

zipvbdi_1176_SNV_XDCQ_TCBCvbdi_1176_SNV_XDCQ_TCBCDownload