PrintAaa

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước tỉnh giai đoạn 2021-2030

14:38 04/04/2023

Căn cứ Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết là Chỉ thị 23/CT-TTg); Thực hiện Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2023; Chương trình số 21/CTr-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Sở Nội vụ tham mưu dự thảo Chỉ thị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh giai đoạn 2021-2030 (có dự thảo kèm theo). Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh quan tâm, tham gia ý kiến gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/4/2023 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo quy định./.

zipvbdi_587_SNV_CCHC&VTLTvbdi_587_SNV_CCHC&VTLTDownload