PrintAaa

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 71/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

14:33 26/05/2023

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II; Công văn số 446/VTLTNN-QLI ngày 11/5/2023 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ1 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 71/QĐ-TTg); thực hiện Công văn số 2537/UBND-NC ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch triển khai Quyết định số 71/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để hoàn thiện nội dung Kế hoạch nêu trên trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 71/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Có dự thảo kế hoạch, Phụ lục và các văn bản liên quan gửi kèm). Văn bản góp ý gửi về Sở Nội vụ trước ngày 02/6/2023 để tổng hợp, hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

zipvbdi_938_SNV_CCHC&VTLTvbdi_938_SNV_CCHC&VTLTDownload